Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii w Pile
aktualności

Zapoznaj się z naszą bieżącą działalnością

Pierwsze prace naukowe w zakresie sprężonego powietrza W kwietniu 2022 r. w Centrum OZE rozpoczęliśmy pierwsze prace naukowe w zakresie sprężonego powietrza i zastosowania go do magazynowania energii. Mimo, że technologia ta znana jest już od kilkudziesięciu lat, dziś nabiera coraz większego znaczenia w związku z rosnącą popularnością odnawialnych źródeł (...)
czytaj więcej...
Witamy na stronie Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile! Niniejsza strona internetowa  poświęcona jest prowadzonej przez nas działalności badawczo-rozwojowej. Znajdą Państwo tu wiele informacji na temat aktualnie realizowanych przez nas tematów naukowych.
czytaj więcej...
Więcej aktualności...
o projekcie

Projekt pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w Pile” realizowany jest na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy Spółką a Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile. Infrastruktura oraz wyposażenie Centrum stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie prowadzenia badań nad nowymi materiałami i technologiami w sektorze OZE. 

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową podpisaną w dniu 8 listopada 2018 roku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o. o. w Pile”. Całkowita wartość projektu wyniosła natomiast 848.657,17 zł.

prace badawcze

W najbliższym czasie planowane są  prace badawcze na następujących płaszczyznach:

Celem badań jest opracowanie optymalnej, z punktu widzenia prosumenta, struktury mikrosieci zawierającej różne rodzaje OZE, zasobnik energii i odbiorniki prosumenta. Kryterium optymalizacyjnym będzie koszt energii użytkowanej w małym lub średnim przedsiębiorstwie.

Optymalizacja mikrosieci prosumenckiej OZE

Badanie ma na celu zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych poprzez wykorzystanie układów nanodyspersyjnych, ciekłych kryształów oraz barwników organicznych.

Badanie wydajności ogniw fotowoltaicznych

W wyniku prowadzonych badań powstanie autonomiczny powietrzny system zasilania oparty na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, słońce) i magazynowaniu jej w formie sprężonego powietrza.

Badanie autonomicznego powietrznego systemu zasilania

Badanie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych. Na tym etapie prac przewiduje się opracowanie modelu innowacyjnej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii OZE.

Optymalizacja gospodarki energetycznej przedsiębiorstw
zespół naukowy

Jako zespół eksper­tów prowa­dzi­my zaawan­so­wa­ne bada­nia i prace rozwo­jo­we, skon­cen­tro­wa­ne na poszu­ki­wa­niu nowych rozwią­zań w zakre­sie odna­wial­nych źródeł ener­gii.

W działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się problemami eksploatacji maszyn, optymalizacją systemów transportowych i optymalizacją systemów OZE. Ma w swoim dorobku ponad 200 publikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, Polskiego Towarzystwa Niezawodności i Bezpieczeństwa oraz Zespołu Diagnostyki SPE KBM PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz  Oddziału PAN w Lublinie. 

 

prof. dr hab. inż. Henryk Franciszek Tylicki
Zajmuje się organizacją i koordynowaniem prac naukowych. Kierownik prac badawczych w zakresie optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstw.

Specjalista z zakresu napędu elektrycznego,  automatyki i energoelektroniki. Zajmuje się m.in. napędami przekształtnikowymi i układami z odnawialnymi źródłami energii. Autor 4 książek i ok. 300 prac naukowych, w tym w czasopiśmie IEEE Industrial Electronics. Wykonawca kilkudziesięciu i kierownik kilkunastu projektów badawczych. Przez dwie kadencje kierował pracami badawczymi w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, jako Zastępca Dyrektora ds. Nauki w tym Instytucie. 

dr hab. inż. Roman Muszyński, prof. nadzw.
Kierownik prac badawczych w zakresie optymalizacji mikrosieci.

Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w  Pile, Lidera Pilskiego Klastra Energetycznego. Koordynator Pilskiej Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. Współtwórca i  wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”, Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. 

dr inż. Tomasz Wojciechowski
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE, Prezes Zarządu GWDA sp. z o. o.

W działalności naukowej zajmuje się metodami numerycznymi, zagadnieniami transportowymi oraz bezpieczeństwem drogowym a także odnawialnymi źródłami energii. Ma w swoim dorobku ponad 40 publikacji, w tym pozycje książkowe (własne i współautorskie) a także wiele wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromował kilkudziesięciu absolwentów studiów inżynierskich.

dr inż. Piotr Gorzelańczyk
Kierownik prac badawczych w zakresie  badania autonomicznego powietrznego systemu zasilania

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Przez całą karierę zawodową związany z PUSS w Pile. Nauczyciel akademicki. Łączy pracę dydaktyczną z funkcjami administracyjnymi (Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego, obecnie p.o. Kierownika Katedry Elektrotechniki). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem sterowników PLC w praktyce, robotyką oraz uczeniem maszynowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w ramach programu Erasmus+, w tym zajęcia w zagranicznych uczelniach partnerskich.

mgr inż. Paweł Szubert
W Centrum Badawczo-Rozwojowym OZE zajmuje się badaniem wydajności ogniw fotowoltaicznych

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Ekoenergetyka. Asystentka Zarządu w Spółce GWDA. Członek Pilskiej Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. W Centrum B+R OZE członek zespołu naukowego w zakresie badania mikrosieci.

mgr inż. Olga Majchrzak
Opiekun Infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile

Autor 48 publikacji naukowych opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych oraz 64 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Prowadził badania poświęcone własnościom fizycznym ciekłych kryształów na uniwersytetach w Belgii, w Niemczech i na Węgrzech. Zorganizował laboratorium fizyki, w którym studenci pilskiej ANS odbywają zajęcia objęte programem studiów. Od lat zajmuje się popularyzacją fizyki, organizując wykłady popularnonaukowe w ramach takich przedsięwzięć jak Festiwal Nauki czy Piknik Techniczny.

dr hab. Stanisław A. Różański, profesor ANS w Pile
Kierownik prac badawczych w zakresie wydajności paneli fotowoltaicznych

Specjalista w dziedzinie automatyzacji procesów oczyszczania scieków. Absolwent Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku elektrotechnika przemysłowa. Obecnie kieruje Działem Utrzymania Ruchu w spółce GWDA. Autor projektu AKPiA oczyszczalni scieków w m. Dobrzyca oraz zdalnego systemu nadzoru nad pracą lokalnych pompowni w gminie Szydłowo za pomocą technologii bezprzewodowej GPRS. W Centrum B+R OZE członek zespołu naukowego w zakresie badania mikrosieci. Wykształcenie mgr inż. o specjalnosci elektrotechnika przemysłowa

mgr inż. Mirosław Mikołajczak
Opiekun Infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile

Zaangażowany w badania obejmujące odnawialne źródła energii, ekonomię i finanse z wykorzystaniem data science i sztucznej inteligencji. Zawodowo pełnił funkcje Głównego Specjalisty ds. Analityki ANS w Pile oraz zajmował kierownicze stanowiska w ramach projektu POWER. Astrofizyk. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz twórcą autorskich systemów informatycznych. Aktywnie uczestniczy w projektach badawczych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, pełni rolę redaktora statystycznego w czasopiśmie "Progress in Economic Sciences".

dr Maciej Gawrysiak
Opiekun Infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile
publikacje

Zapoznaj się z naszymi artykułami i publikacjami naukowymi

tytuł: Problemy optymalizacji prosumenckiej mikrosieci OZE dla małych i średnich przedsiębiorstw autor: mgr inż. Mirosław Mikołajczak, dr hab. inż. Roman Muszyński, dr inż. Tomasz Wojciechowski

Artykuł odpowiadający na pytania, czym jest mikrosieć i jakie problemy należy mieć na uwadze, aby rozwiązanie to było korzystne.

tytuł: Model optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa autor: Henryk Franciszek Tylicki – prof. dr hab. inż. 

Artykuł poruszający problematykę integracji źródeł OZE z KSE w aspekcie zabezpieczenia energetycznego przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych lub wydzielonych obszarów kraju.

Więcej publikacji...
kontakt
adres

GWDA sp. z o. o.
ul. Na Leszkowie 4 64-920 Piła

telefon

67 211 35 42

email

majchrzak@gwda.pl